อารมณ์เศร้า

อารมณ์เศร้า (Depressive Mood) คือ สภาวะทางอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว สามารถเกิดกับคนทั่วไป ทุกเพศทุกวัย เมื่อต้องเผชิญกับความสูญเสีย ผิดหวัง หรืออึดอัดทุกข์ทรมาน

ภาวะซึมเศร้า (Depression) ภาวะซึมเศร้าถูกนำมาใช้เป็นคำที่มีความหมายในเชิงเวชปฏิบัติและในประชากรทั่วไปมีรายงานในพจนานุกรมทางการแพทย์เมื่อปี 1880 หมายถึง จิตวิญญาณของบุคคลนั้นตกต่ำลงเพราะทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วย ในปัจจุบัน ภาวะซึมเศร้าจะสัมพันธ์กับปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อการสูญเสีย ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือสิ่งที่คาดการณ์ล่วงหน้า และความเสียใจความผิดหวังที่เกิดจากการไม่สมหวัง หรือจากการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาที่ก่อให้เกิดความสับสนในชีวิต ดังนั้นภาวะซึมเศร้าจึงพบได้ในผู้ที่เผชิญ #ความเครียด รุนแรงและมีปัญหาในการปรับตัว หรือผู้ที่มีความ #วิตกกังวล รุนแรงและเรื้อรังจนมีความทุกข์ทรมานกับอาการดังกล่าว

ในประเทศไทย การใช้คำว่าภาวะซึมเศร้ายังสับสนแม้แต่ในงานวิจัยเอง บางครั้งให้ความหมายของ ภาวะซึมเศร้าว่าเป็นทั้งอารมณ์เศร้าที่พบได้ตามปกติและผิดปกติ โดยทั่วไปแลัว “ภาวะซึมเศร้า” จะได้จากการประเมินและวัดด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยา ซึ่งสามารถจัดระดับความรุนแรงได้ด้วย แต่ในทางคลีนิกนั้น “ภาวะซึมเศร้า” นั้นอยู่ในระดับที่รุนแรงกว่าและเป็นอยู่นานกว่าจนเกิดความบกพร่องในหน้าที่การงานและกิจวัตรประจำวันที่เคยทำได้ดีหรือมีอาการทุกข์ทรมานจากความซึมเศร้านั้น

โรคซึมเศร้า (Depressive Disorders) หมายถึง ความเจ็บป่วยทางจิตเวชอย่างหนึ่งที่อาการสำคัญคือ อาการซึมเศร้าจนส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและหรือกิจวัตรประจำวันหรือทุกข์ทรมานจนเป็นโรคแล้ว โรคซึมเศร้ามีความรุนแรงในระดับต่างๆกัน มีโอกาสจะกำเริบซ้ำเมื่ออาการสงบหรือหายไปแล้ว โรคซึมเศร้าก่อความสูญเสียอย่างมากทั้งต่อบุคคลและสังคม